VšĮ Menų akademija „MuMo“ (toliau – Duomenų valdytojas) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą. Todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės mūsų interneto svetainėje. Ši Politika taip pat skirta Jus informuoti apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 305575196

Buveinės adresas: Eglių g. 9, LT-13108 Egliškių km., Vilniaus r.

Tel. +37062311863

El. p. info@mumo.lt

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad VšĮ Menų akademija „MuMo“ tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas;
 • Meninio ugdymo paslaugų teikimas;
 • Vidaus administravimas;
 • Ugdymo sutarčių sudarymas, vykdymas ir apskaita;
 • Ugdytinių asmens bylų tvarkymas;
 • Dienynų pildymas;
 • Ugdymo baigimo ir kitų pažymėjimų išdavimas;
 • Ugdymo krepšelio apskaičiavimas;
 • Bendruomenės ir visuomenės informavimas apie įstaigos veiklą (ugdytinių kūrybiniai darbai, ugdymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medžiaga);
 • Personalo valdymas, personalo dokumentų rengimas ir valdymas;
 • Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas;
 • Auditas.

Kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome?

 • Bendrieji ugdytinių asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas.
 • Bendrieji ugdytinių (nepilnamečių) atstovų (tėvų / globėjų / rūpintojų) asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 • Specialiųjų kategorijų asmens duomenys apie ugdytinio sveikatą: regėjimo aštrumas, galimos alerginės reakcijos į aplinką ir (ar) maistą, neįgalumas. Be kita ko, rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos (pagal formą 027/a).

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.). Tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 str. 1b dalis.).

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (su visais pakeitimais) ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ bei Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Kam teikiame arba galime teikti asmens duomenis?

VšĮ Menų akademija „MuMo“ asmens duomenis teikia arba gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka VšĮ Menų akademija „MuMo“ tam tikrus darbus ir teikia konkrečias paslaugas: tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudarytų ir administruotų sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko tam, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas; Vilniaus rajono ir miesto savivaldybės ir joms pavaldžios įstaigos; LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Mokinių registras; Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba; Draudimo bendrovės; Ugdymo įstaigos; Teisėsaugos institucijos.